BKS                                Viscount V806 G-AOYH


Return to Fleet History

G-AOYH    
Vickers Viscount V806

Purchased from BEA (William Harvey) 31st July 1968

Transferred to Northeast 1st November 1970

g-aoyh.jpg (39026 bytes)
g-aoyh-n.jpg (33423 bytes)

Butcher.jpg (4387 bytes)