NEW
  BABYLON
TRAUBERG KOZINTSEV SHOSTAKOVICH
MAREK PYTEL

"My troubles on the Political front began with New Babylon"
Dimitri Shostakovich 1975